ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Recherchebureau Investicon, opdrachten met opdrachtgevers. Voor specifieke werkzaamheden kunnen bijzondere voorwaarden van dienstverlening van toepassing zijn, welke in dergelijke omstandigheden aan de opdrachtgevers zullen worden verstrekt. Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van de algemene voorwaarden van dienstverlening.

Artikel 2. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door Recherchebureau Investicon komt een opdracht tot stand. Mondelinge toezeggingen door Recherchebureau Investicon of een van haar medewerkers met betrekking tot het aannemen en de wijze van uitvoering van een opdracht zijn onder geen beding bindend. Recherchebureau Investicon neemt een opdracht uitsluitend in behandeling als de opdrachtgever naar oordeel van Recherchebureau Investicon een rechtmatig belang bij de verstrekking van de opdracht heeft.

Artikel 3. Indien Recherchebureau Investicon een opdracht aanvaardt, zal de opdrachtgever direct alle informatie en gegevens verstrekken die relevant kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht nieuwe informatie of gegevens verkrijgt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang zouden kunnen zijn, zal opdrachtgever deze informatie of gegevens direct kenbaar dienen te maken aan Recherchebureau Investicon.

Artikel 4. De uitvoering van een opdracht dient als een inspanningsverplichting te worden gezien. Recherchebureau Investicon zal iedere door haar aanvaarde opdracht naar beste kunnen en weten zo correct mogelijk uitvoeren. Overigens kan Recherchebureau Investicon niet instaan voor het bereiken van een zeker resultaat.

Artikel 5. Wanneer reeds eerder, door opdrachtgever of derden, een onderzoek is gedaan naar feiten of gebeurtenissen waarvoor Recherchebureau Investicon de opdracht heeft verkregen, dient opdrachtgever dit vóór de uitvoering van de opdracht aan Recherchebureau Investicon mede te delen. Eventuele rapportage van deze eerdere onderzoeken dient gelijktijdig aan Recherchebureau Investicon te worden verstrekt.

Artikel 6. Opdrachtgever zal niet zelf gelijktijdig een onderzoek instellen gelijk of overeenkomstig aan het onderzoek dat Recherchebureau Investicon instelt, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Verder is het opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten die een correcte uitvoering van de opdracht verhinderen of bemoeilijken.

Artikel 7. De wijze waarop door Recherchebureau Investicon een opdracht wordt uitgevoerd, is uitsluitend ter beoordeling van Recherchebureau Investicon tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, kan enige inmenging daarbij door de opdrachtgever niet worden toegestaan.

Artikel 8. Het staat Recherchebureau Investicon volledig vrij voor de uitvoering van de opdracht (externe) medewerkers in te schakelen, zulks op ieder gewenst moment. Tevens staat het Recherchebureau Investicon vrij om eventueel externe deskundigen in te schakelen, indien dit naar oordeel van Recherchebureau Investicon noodzakelijk is om de opdracht correct te kunnen uitvoeren.

Artikel 9. Opdrachtgever dient na akkoord plan van aanpak de factuur te voldoen. Mocht een onderzoek per direct gestart worden dan dient de factuur binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Recherchebureau Investicon hanteert hierbij een betalingstermijn van maximaal veertien dagen. Indien de betaling door opdrachtgever niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden, blijft de betalingsverplichting van de volledige factuur bestaan. Derhalve zullen de bepalingen met betrekking tot buitenrechtelijke of gerechtelijke inning (Artikel 20 van de Algemene voorwaarden) van toepassing zijn.

Artikel 10. Tussentijds kan een opdracht door opdrachtgever zonder opgaaf van redenen schriftelijk worden beëindigd. De opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van alle onderzoekskosten tot moment van de schriftelijke beëindiging. De eventuele bevindingen tot dat moment zullen worden gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Artikel 11. In bijzondere gevallen mag Recherchebureau Investicon een aanvaarde opdracht tussentijds beëindigen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer blijkt dat Recherchebureau Investicon of haar medewerkers bij de uitvoering van de opdracht in strijd moet handelen met enige wettelijke bepalingen; de algemeen geldende fatsoens- of zedelijkheidsnormen of wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met een van de bepalingen die in deze voorwaarden zijn opgenomen.

Artikel 12. Van al hetgeen dat bij de opdrachtverstrekking en bij de uitvoering van de opdracht bekend wordt bij Recherchebureau Investicon en/of haar medewerkers is Recherchebureau Investicon verplicht tot geheimhouding. Tegenover buitenstaanders mag onder geen beding de naam van opdrachtgever bekend worden gemaakt, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. De geheimhoudingsplicht vervalt indien Recherchebureau Investicon of een van haar medewerkers aan een wettelijke getuigplicht zijn gehouden.

Artikel 13. Opdrachtgever verplicht zich tot het geheimhouden van de werkwijze en dergelijke van Recherchebureau Investicon .

Artikel 14. Recherchebureau Investicon besluit de uitvoering van een opdracht met een schriftelijke rapportage aan opdrachtgever, tenzij hierover uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende afspraken bestaan. Aan een schriftelijke rapportage kan desgewenst en voor zover mogelijk een advies worden toegevoegd. Uitsluitend de schriftelijke rapportage zal gelden als afkomstig van Recherchebureau Investicon mondelinge verklaringen en toezeggingen door medewerkers van Recherchebureau Investicon , alsmede mondelinge of schriftelijke verklaringen van externe deskundigen, gelden uitsluitend indien zij door Recherchebureau Investicon schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 15. De door Recherchebureau Investicon uitgebrachte schriftelijke rapportage is strikt vertrouwelijk en zonder enige aansprakelijkheid van Recherchebureau Investicon . Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger. Zowel opdrachtgever als diens wettelijke vertegenwoordiger verbindt zich tot een discreet gebruik van de rapportage en is verantwoordelijk voor alle gevolgen, direct of indirect, die uit indiscretie zouden kunnen voortvloeien.

Artikel 16. De schriftelijke rapportage van Recherchebureau Investicon mag nimmer aan betrokkenen worden voorgelezen of op enige wijze worden verstrekt. Indien opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger op basis van de schriftelijke rapportage acties of maatregelen neemt tegen betrokkenen, aanvaardt Recherchebureau Investicon hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De opdrachtgever vrijwaart Recherchebureau Investicon van iedere vorm van verantwoordelijkheid in deze.

Artikel 17. De bronnen die bij de uitvoering van de opdracht door Recherchebureau Investicon worden gebruikt, worden door Recherchebureau Investicon afgeschermd. Zij is derhalve niet verplicht tot het bekendmaken van deze bronnen, behoudens enige wettelijke verplichting. De opdrachtgever zal geen pogingen doen tot het achterhalen van deze bronnen.

Artikel 18. Opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, die tijdens de uitvoering van de door Recherchebureau Investicon aanvaarde opdracht aan Recherchebureau Investicon of haar medewerkers wordt toegebracht. Dit zolang zij of hun goederen zich in de gebouwen of op de bedrijfsterreinen van opdrachtgever bevinden.

Artikel 19. Daartoe aanleiding bestaat kan Recherchebureau Investicon tijdens de uitvoering van een opdracht een tussentijdse factuur aan opdrachtgever verstrekken.

Artikel 20. Wanneer Recherchebureau Investicon moet overgaan tot buitenrechtelijke of gerechtelijke inning van haar vordering, is opdrachtgever 15% van het openstaande bedrag aan inningskosten verschuldigd, onverminderd de wettelijke proces- en executiekosten.

Artikel 21. In die gevallen dat Recherchebureau Investicon een van haar medewerkers in een procedure waarin opdrachtgever als partij is betrokken, ter zake van de verstrekte opdracht wordt gehoord, zullen de door Recherchebureau Investicon hiervoor gemaakte kosten door opdrachtgever worden vergoed. De vergoeding vindt plaats op basis van de tarieven die van kracht waren bij de uitvoering van de opdracht. Een eventueel door de rechter aan Recherchebureau Investicon toegewezen vergoeding zal hierop in mindering worden gebracht.

Artikel 22. Indien de uitvoering of verdere uitvoering van de opdracht, door omstandigheden die buiten de wil en toedoen van Recherchebureau Investicon zich aandienen, redelijkerwijze niet van Recherchebureau Investicon kan worden verlangd, is er sprake van overmacht. De overeenkomst zal in dit geval direct ontbonden worden, al dan niet met terugwerkende kracht.

Artikel 23. De opdrachtgever dient de onderzochte persoon of personen te informeren dat er onderzoek naar hun is gedaan voor, tijdens of gelijk na het onderzoek. Hij dient te vermelden waarom het onderzoek gedaan is en wie het onderzoek gedaan heeft en de uitkomst ervan.

KLACHTENREGELING

TOELICHTING

Artikel 18 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bepaalt dat beveiligingsorganisatie of recherchebureau een klachtenregeling dienen vast te stellen. De klachtenregeling bevat ten minste gegevens over:

  • Bij wie de klacht moet worden ingediend:
  • De minimale eisen waaraan een klaagschrift moet voldoen:
  • De termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend:
  • De te volgen procedure voor de behandeling van de klacht:
  • De termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld.
  • Een kopie van ingediende klachten dient door een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau ter kennis van de minister worden gebracht.

De standaard klachtenregeling zoals deze hieronder is opgenomen probeert een zo volledig mogelijke klachtenregeling weer te geven. In dit voorstel voor een klachtenregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de behandeling van een klacht in eerste aanleg (door de directeur van een organisatie) en in tweede aanleg (door een klachtencommissie).

Artikel 1. Definities en reikwijdte.
Deze regeling verstaat onder:

De organisatie: Recherchebureau Investicon:
De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
Een gedraging : het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;
De klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen:
Een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur.

Artikel 2. Toepassingsgebied.
Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Investiconen haar medewerkers.

Artikel 3. Wijze van indienen.
Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
– de naam en adres van de klager: – de datum: – een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt: – de gronden waarop de klager bezwaar maakt

Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4. Indieningstermijn
De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Kosteloze behandeling
Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst.

Artikel 7 Ministerie van Veiligheid en Justitie
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure
De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 9. Schriftelijke behandelingsprocedure
Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Beslissing
De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

Artikel 11. Schriftelijke mededeling
De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Artikel 12. Beroepschrift
Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur kan een beroepschrift ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 13. Wijze van indienen
Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
– de naam en adres van de klager: – de datum: – een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt: – de gronden waarop de klager bezwaar maakt.

Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 14. Ontvangstbevestiging
De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van ontvangst.

Artikel 15. Wijze van behandelen
Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel 1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift niet-ontvankelijk. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor een hoorzitting. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.

Artikel 16. Beslissing
De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing.

Artikel 17
De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde.

Artikel 18
Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Klachtenregeling: klachtenregeling@investicon.nl